Deltaplan Waterveiligheid

Het Deltaplan Waterveiligheid omvat alle geprogrammeerde en te programmeren onderzoeken, maatregelen en voorzieningen van het Deltaprogramma op het gebied van de waterveiligheid en ruimtelijke adaptatie. De maatregelen worden bekostigd uit het Deltafonds en in een enkel geval uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Waar van belang staan ook regionale maatregelen zonder rijksbijdragen in het Deltaplan.

De deltacommissaris brengt jaarlijks een voorstel uit voor het Deltaprogramma, dat “onderzoeken, maatregelen en voorzieningen” voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening bevat. Het voorstel is voor de eerste zes jaar in detail en voor de daaropvolgende twaalf jaar indicatief en biedt een doorkijk naar 2050 en verder (conform art. 4.9 lid 5 in de met de Deltawet gewijzigde Waterwet).

De tabellen in deze bijlage geven informatie over de planning en fasering van de projecten voor waterveiligheid. Daarnaast zijn de projecten letterlijk in kaart gebracht. Paragraaf 1.1 geeft inzicht in de voortgang van onderzoeken die in DP2015 geprogrammeerd zijn, de uitwerking van nieuw (beoordelings- en ontwerp)instrumentarium en de voorbereiding op nieuwe projecten. Paragraaf 1.2 gaat in op de programmering 2017-2022 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarna volgt in de paragrafen 1.3 tot en met 1.8 een overzicht van de overige geprogrammeerde maatregelen. Tabel 2 geeft een overzicht van de onderzoeken, projecten en uitvoeringsprogramma’s en de paragraaf waarin ze aan bod komen.

Tabel 2

Projecten en uitvoeringsprogramma’s in het Deltaplan Waterveiligheid

1.1 Onderzoeken en verkenningen waterveiligheid en ruimtelijke adaptatie

Voor de uitwerking van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën is een aantal vervolgonderzoeken en de ontwikkeling van instrumentarium geprogrammeerd.

Tabel 3

Programmering onderzoeken en verkenningen voor Waterveiligheid en Ruimtelijke adaptatie

1.2 Programmering maatregelen Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma bevat maatregelen voor het versterken van keringen die niet aan de normen voldoen.

Tabel 4

Programmering maatregelen Hoogwaterbeschermingsprogramma

1.3 Afsluitdijk

Het project Afsluitdijk bestaat uit dijkversterkingen en voorzieningen voor het vergroten van de afvoercapaciteit. Voor meer informatie: zie Kamerstuk 34300 A nr. 60.

Tabel 5

Programmering maatregelen Afsluitdijk

1.4 Waalweelde

In Waalweelde werken regionale partijen, Rijk, bedrijven en burgers onder regie van de provincie Gelderland samen aan een veilige, natuurlijke en economisch sterke Waal.

Tabel 6

Programmering maatregelen Waalweelde

1.5 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma bestaat voornamelijk uit projecten die voortkomen uit de eerste en tweede toetsing van de primaire waterkeringen. Voor meer informatie: zie de 9e voortgangsrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma.


9e voortgangsrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Tabel 7

Programmering maatregelen Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

1.6 Ruimte voor de Rivier

Dit programma bestaat uit de maatregelen langs de Rijntakken en het benedenstroomse deel van de Maas, zoals opgenomen in de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Voor meer informatie: zie de 27e voortgangsrapportage over het Programma Ruimte voor de Rivier. Daarin is tevens de voortgang van het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) te vinden.


voortgangsrapportage over het Programma Ruimte voor de Rivier
Tabel 8

Programmering maatregelen Ruimte voor de Rivier

1.7 Maaswerken

Maaswerken bestaat uit projecten in de Grensmaas en de Zandmaas. Voor meer informatie: zie de 29e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas.


voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas
Tabel 9

Programmering maatregelen Maaswerken

1.8 Steenbekledingen Ooster- en Westerschelde en vooroeverbestortingen Zeeland

Dit project bestaat uit de versterking van de steenbekleding op dijken langs de Oosterschelde en Westerschelde.

Tabel 10

Programmering maatregelen Herstel steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde en Vooroeverbestortingen Zeeland

 1. Inleidende samenvatting
  1. Opgaven verbinden, samen op koers
 2. Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Inleiding
  2. Voortgang per thema
   1. Waterveiligheid
   2. Ruimtelijke adaptatie
   3. Zoetwater
  3. Voortgang per gebied
   1. IJsselmeergebied
   2. Rijnmond-Drechtsteden
   3. Rivieren - Rijn
   4. Rivieren - Maas
   5. Zuidwestelijke Delta
   6. Kust
   7. Waddengebied
   8. Hoge Zandgronden
  4. Eerste uitwerking van de systematiek 'meten, weten, handelen'
  5. Borging, kennis, markt en innovatie en internationale samenwerking
   1. Borging in beleid en beheer
   2. Kennis
   3. Markt en innovatie
   4. Internationale samenwerking
 3. Deltafonds
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
  5. Financiële borging van het Deltaprogramma
 4. Bijlage I
  1. Deltaplan Waterveiligheid
 5. Kaart Deltaplan Waterveiligheid
 6. Bijlage II
  1. Deltaplan Zoetwater
 7. Kaart Deltaplan Zoetwater
 8. Achtergronddocumenten
  1. Achtergronddocumenten en downloads
  2. Colofon
 9. Instructie gebruik Deltaprogramma 2017