Colofon

Het Deltaprogramma 2017 is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken.

Uitvoering

Staf deltacommissaris

Concept, ontwerp, productie

VormVijf, Den Haag
Zimpa, Den Haag

Coördinatie en begeleiding

Tessa Haan Projectbegeleiding

Tekstadvies

Met Andere Woorden, Arnhem

Tekstcorrectie

Segeren Tekst, Den Haag

Fotografie

Lent: Siebe Swart Luchtfotografie
Wateroverlast in stedelijk gebied: Hollandse Hoogte-Henk Braam
Kristalbad, Almelo: Tineke Dijkstra
Gemaal Leeghwater, Buitenkaag: Tineke Dijkstra
Cadzand-Bad: Peter Buteijn
Langsdam Waal bij Tiel: Tineke Dijkstra
Waddenzeedijk Ameland: Wetterskip Fryslân, Jan Hateboer

Kaarten en figuren

Kaart 1 Verbinden Water en Ruimte
Beeld: Staf deltacommissaris en GIS Competence Center, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ministerie van Economische Zaken

Kaart 2 Deltaplan Waterveiligheid
Beeld: Posad

Kaart 3 Deltaplan Zoetwater
Beeld: Posad

Figuur 1 Omvang en opgaven Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Beeld: Rikker Infographics

Figuur 2 Inschatting van de respondenten hoe ver ze zijn in met het realiseren van de doelstelling om in 2020 klimaatbestendig en waterrobuust inrichten onderdeel te laten zijn van het beleid en handelen.
Beeld: VormVijf

Figuur 3 Samenvatting voortgang vitale en kwetsbare functies voor stappen ‘weten, willen, werken’.
Beeld: Rikker Infographics

Figuur 4 De waterbeschikbaarheid komt via een dialoog in drie stappen tot stand.
Beeld: Imagro

Figuur 5 Strategie meerlaagsveiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta.
Beeld: Urhahn en Infram

Figuur 6 Huidig voorstel meerlaagsveiligheidsstrategie Eiland van Dordrecht.
Beeld: De Urbanisten

Figuur 7 Uitvoeringsagenda Rijnmond-Drechtsteden.
Beeld: De Urbanisten en D.EFAC.TO

Figuur 8 Schematische weergave splitstingspuntengebied en onderzochte maatregelen.
Beeld: Posad

Figuur 9 De blauwe lijn: ‘zijn we nog op schema?’ geeft informatie over de output en outcome van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën en Deltaplannen.
Beeld: Rikker Infographics

Figuur 10 Periodieke afstemming tussen de blauwe lijn (output en outcome) en de groene lijn (externe ontwikkelingen) en advisering.
Beeld: Rikker Infographics

Figuur 12 Investeringen waterschappen 2016-2019.
Beeld: VormVijf

Figuur 11 Budgetten Deltafonds in 2017, per artikel en in totaal de Ontwerpbegroting 2017.
Beeld: VormVijf

Figuur 13 Exploitatiekosten 2016 naar beleidsvelden.
Beeld: VormVijf

Figuur 14 Tentatieve extrapolatie Deltafonds.
Beeld: VormVijf

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin op een vernieuwende manier samen met inbreng van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, burgers en het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater, te zorgen voor voldoende zoetwater en ons land zo in te richten dat het klimaatbestendig wordt, om zo grote schade te voorkomen.

 

De deltacommissaris doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma aan de Minister van IenM, bevordert de uitvoering van het Deltaprogramma en bewaakt de voortgang. Het voorstel bevat alle geprogrammeerde maatregelen en voorzieningen ter beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Het Deltaprogramma wordt ieder jaar op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden.

 

Acht gebieden werken aan de verdere uitwerking en uitvoering van de strategieën van het Deltaprogramma. Deze gebieden beslaan heel Nederland en zijn:

 

 • Rijnmond-Drechtsteden
 • Zuidwestelijke Delta
 • IJsselmeergebied
 • Rijn
 • Maas
 • Kust
 • Waddengebied
 • Hoge Zandgronden

 

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma

www.deltacommissaris.nl

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Economische Zaken

 

September 2016

 

Het eerste Deltaprogramma verscheen op 21 september 2010.

Het tweede Deltaprogramma verscheen op 20 september 2011.

Het derde Deltaprogramma verscheen op 18 september 2012.

Het vierde Deltaprogramma verscheen op 17 september 2013.

Het vijfde Deltaprogramma verscheen op 16 september 2014.

Het zesde Deltaprogramma verscheen op 15 september 2015.

Dit zevende Deltaprogramma verscheen op 20 september 2016.

 1. Inleidende samenvatting
  1. Opgaven verbinden, samen op koers
 2. Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Inleiding
  2. Voortgang per thema
   1. Waterveiligheid
   2. Ruimtelijke adaptatie
   3. Zoetwater
  3. Voortgang per gebied
   1. IJsselmeergebied
   2. Rijnmond-Drechtsteden
   3. Rivieren - Rijn
   4. Rivieren - Maas
   5. Zuidwestelijke Delta
   6. Kust
   7. Waddengebied
   8. Hoge Zandgronden
  4. Eerste uitwerking van de systematiek 'meten, weten, handelen'
  5. Borging, kennis, markt en innovatie en internationale samenwerking
   1. Borging in beleid en beheer
   2. Kennis
   3. Markt en innovatie
   4. Internationale samenwerking
 3. Deltafonds
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
  5. Financiële borging van het Deltaprogramma
 4. Bijlage I
  1. Deltaplan Waterveiligheid
 5. Kaart Deltaplan Waterveiligheid
 6. Bijlage II
  1. Deltaplan Zoetwater
 7. Kaart Deltaplan Zoetwater
 8. Achtergronddocumenten
  1. Achtergronddocumenten en downloads
  2. Colofon
 9. Instructie gebruik Deltaprogramma 2017